Vedtægter for Herning UL-Flyveklub

 

Herning UL-Flyveklub - stiftet den 1. juni 1985 på Herning Flyveplads

Ændret den 22. januar 1998
Ændret den 16. februar 2002

 

§1

Klubbens navn:

Herning Ul-Flyveklub.

Hjemsted

Herning Flyveplads, Skinderholm (EKHG), Herning Kommune

 

§2

Klubbens formål:

Klubbens formål er at skabe rammer om Ul-flyvningen og fremme denne form for flyvning ved bl.a.:

- at skaffe UL-flyvning så gode forhold som muligt.
- så ofte som muligt at danne ramme om flyvestævner og udflugts-flyvninger.
- at medvirke til højnelse af flyvesikkerheden
- at organisere uddannelse af klubbens medlemmer og udøve kontrol med flyvemateriel.
- at fremme undervisningen, specielt blandt unge, således disse kan opnå flyvecertifikat

Stk. 2

Herudover er det klubbens formål at skabe gode muligheder for medlemmer med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til UL-flyvningen i Danmark.

 

§3

Medlemskab
af organisation:

Klubben er medlem af Dansk Ul-flyver union (DULFU) og er underkastet dennes vedtægter og bestemmelser.

 

§4

Optagelse
af medlemmer:

Enhver, der støtter klubbens formål, kan blive medlem. Som medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver forældres/værges samtykke.

Stk. 2

Der er 2 former for medlemskab:

1) Aktive
Ved aktiv medlemsskab skal der betales et indmeldelsgebyr.

2) Passive
Passivt medlemsskab kan erhverves, men giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Der gives ikke frihed for indmeldelsesgebyr, hvis aktivt medlemskab ønskes.

 

§5

Kontingent/
økonomi:

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet gælder for såvel aktivt som passivt medlemsskab.
Kontingentet opkræves helårsvis forud og skal være betalt senest før gene-ralforsamling.
Ved indmeldelse efter 30.06. betales halvt kontingent frem til 01.01.

Stk. 2

Indmeldelsesgebyret for det kommende år fastsættes på generalfor-samlingen.

 

§6

Udmeldelse
og eksklusion:

Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest dagen før den ordinære generalforsamling. Såfremt et medlem ikke senest ved generalforsamlingen betaler kontingent betragtes medlemmet som udmeldt og må for atter at blive medlem betale evt. restance (max 1 år).

Stk. 2

Et medlem kan ekskluderes, dersom dette ikke efterlever klubbens, Dansk Ul-flyverunions eller Statens Luftfartsvæsens love, bestemmelser og anvisninger, samt hvis generalforsamlingen skønner, at et medlem optræder ukollegialt over for klubbens medlemmer.

Stk. 3

Eksklusion skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

§7

Ordinær generalfor-samling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Dagsorden bekendtgøres i forbindelse med indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 1. marts.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§8

Generalfor-
samlingens
dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Aflæggelse af regnskab til godkendelse
- Indkomne forslag
- Fastlæggelse af kontingent
- Fastlæggelse af indmeldingsgebyr
- Valg af bestyrelse og en suppleant til bestyrelsen
- Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (Valget er 1-årigt.)
- Eventuelt

 

§9

Generalforsam-lingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 15 og 16.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 

§10.

Ekstraordinær generalfor-
samling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter kravet er stillet over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

 

§11.

Bestyrelse:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Stk. 2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, materielkontrollant og uddannelsesleder).

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 3 medlemmer i ulige årstal og vælges 2 medlemmer i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv til de i stk.3 nævnte poster.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 7

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§12.

Tegning
af foreningen:

Klubben tegnes af formanden.
Ved større økonomiske dispositioner, f.eks. ved køb og salg af anlæg m.v., pantsætning af ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§13.

Regnskab:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden 1.Februar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne.

 

§14.

Revision:

Revisorerne skal hvert år før 15. januar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§15.

Ændring af
vedtægter

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.

 

§16.

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådan flertal på en generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue overgives til Dansk Ul-flyver union (DULFU).

   
 

Således vedtaget

Herning den 16. feb 2002